فصلنامه انتظام اجتماعی‌ (ENTEZAM) - واژه نامه اختصاصی